Domkirken i Maribo
Nye samtaler og forbindelser mellem sø, by, kirke og kloster
1. præmie konkurrence, 2016
kategori
Landskab, planlægning, byrum & kulturarv
lokalitet
Maribo
bygherre
Lolland Kommune, Museum Lolland Falseter & Maribo Stift
samarbejdspartnere
Gjøde & Povlsgaard Arkitekter
ydelse
Projektering af byrum
areal
2000 m2
anlægssum
5,7 mio. kr.
status
Udført 2018
 
Maribo er kendt som Domkirkebyen Maribo med den gamle klosterkirke Maribo Domkirke, som vartegn og med fragmenter af en storladen fortid.
 
Maribo er en af de få danske købstæder, der ligger indenlands – uden direkte sejlforbindel-ser til farvande og havne. Købstaden er derimod omgivet af Maribosøerne, hvor der om som-meren sejler turistbåde rundt til sølandets mange små øer. Lolland Kommune ejer øerne Hestø, Fruerø og Præstø i Søndersø, hvortil der er offentlig adgang.
 
Maribosøerne er et af de største ferskvandssystemer i Danmark med flere søer, og et af de mest ørige søområder, hvor mange mindre øer og holme er yndede ynglesteder for fugle. Maribosøerne blev dannet under afsmeltning af isen under sidste istid, og derfor er landska-bet omkring søerne et ret kuperet landskab, der når højder på over 20 meter. 
 
Landskabet omkring byen og søerne er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og de store ubrudte marker i agerlandskabet, - det lollandske kulturlandskab.
I dag er disse mange kvaliteter ufortalte, og fremstår som en uformidlet historie. Fordi kvaliteterne er skjulte, svære at få øje på og fremstår anonyme. Ikke mindst fordi stedet mangler et helhedsgreb, der kan forbinde byen, domkirken og søerne til en klar og harmo-nisk sammenhæng. 
 
På trods de korte afstande og centrale placering, ligger domkirken bagvendt og uden tilkny-tning til byens centrale torv.  
 
Ny helhedsplan
Helhedsplanens koncept tager afsæt i de relaterede indsatser, der er på vej, som alle tager udgangspunkt i at forbinde og skabe sammenhæng imellem Maribos mange stedbundne kvaliteter, og gøre dem lettere at forstå og komme til. Derved forbindes byens centrale om-råder til nye samtaler og forbindelser mellem by, sø, kirke og klosterruin. Helhedsplanen starter med at adressere sammenhæng imellem byens torv, domkirke og søen, med fokus på kulturhistorien.
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke
Maribo Domkirke